Regulamin serwisu India Express 


§ 1. Definicje 
1 Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1 Konto — konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach; 
2 Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną; 
3 Restauracje India Express (dalej „IE”)— restauracje należące do IE, prowadzona przez Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
4 Serwis WWW — serwis internetowy, dostępny pod adresem indiaexpress.pl; 
5 Usługodawca — „Mandala Artur Świerczyński” z siedzibą w Warszawie pod adresem: Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG 
6 Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
7 Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Telefonicznie zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu wybranej Restauracji IE, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restauracje IE lub do odbioru w Restauracji IE. 

§ 2. Postanowienia ogólne 
1 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW. 
2 Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca. 
3 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną 
1 Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”) obejmują: 
a) informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji IE; 
b) możliwość otrzymywania powiadomień typu „push” lub sms o statusie zamówienia;
c) możliwość otrzymywania od Usługodawcy powiadomień typu „push” dotyczących specjalnych ofert i promocji. 
d) korzystanie z kuponów promocyjnych dostępnych czasowo w serwisie WWW.
e) umożliwienie wyszukiwania najbliższych Restauracji IE
f) umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
g) umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta; 
h) umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta; 
i) umożliwienie składania reklamacji; 
2 Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). 
3 Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW. 
4 W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym: 
a) informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW; 
b) informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich; 
c) innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień 
1 Zamówienia są realizowane w obszarze dostaw poszczególnych Restauracji IE. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i Restauracji IE, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW oraz w powiedomieniu email w trakcie składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez właściwą Restaurację IE następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem. 
2 Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą MasterCard®, Visa®, Discover®, Diners®, American EXPRESS®, JCB® 
3 Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta. 
4 W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno: 
a) wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW; 
b) wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy; 
c) wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje IE z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu; 
d) dokonać wyboru metody płatności; 
e) zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamów”. 
5 W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno: 
a) zalogować się do Serwisu WWW przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła; 
b) wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW; 
c) wybrać z listy zapisanych adresów dostawy ten, na który ma być zrealizowane Zamówienie lub wprowadzić nowy adres dostawy; 
d) wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje IE z oferty w Serwisie WWW lub Aplikacji przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu.
e) dokonać wyboru metody płatności;
f) zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „zamów”. 
6 Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej Zamówienie zostaje przekazane do realizacji. 
7 Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie maila od Usługodawcy z potwierdzeniem faktu złożenia Zamówienia i potwierdzeniem przybliżonego czasu dostawy.
8 Usługodawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
9 Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
10 Użytkownik może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia. 
11 Czas dostawy wybrany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, może ulec zmianie w związku z realizacją innych zamówień, kolejnością realizacji zamówień i utrudnieniami w komunikacji drogowej. Potwierdzenie przybliżonego czasu dostawy następuje każdorazowo w formie odpowiedzi mailem lub podczas kontaktu telefonicznego. 

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta IE 
1 Rejestracja Konta IE dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”. 
2 Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. 
3 W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta. 
4 Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail. 
5 Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika. 
6 Konto umożliwia: 
1 przechowywanie adresów dostawy Zamówienia; 
2 przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT 
3 wprowadzanie kodów rabatowych przyznawanych i realizowanych w ramach aktualnej oferty IE; 
4 edytowanie danych dotyczących Użytkownika. 

§ 6. Wymagania techniczne 
1 Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji. 
2 Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile). 
3 Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z WWW i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa. 
4 Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie Restauracji IE) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS. 

§ 7. Czas trwania umowy i rezygnacja z Usług 
1 Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres. 
2 Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail centrum@indiaexpress.pl lub mokotow@indiaexpress.pl lub listownie, na adres Usługodawcy („Mandala Artur Świerczyński” ul. Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa. 
3 Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 
4 W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
5 Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie (na adres „Mandala Artur Świerczyński” ul. Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa) lub pocztą elektroniczną (na adres centrum@indiaexpress.pl lub mokotow@indiaexpress.pl). 
6 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 
7 Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 7 ust. 3. powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
8 W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z Usług przez Użytkownika, Użytkownik nie jest obciążany jakimikolwiek kosztami świadczonej Usługi. 
9 Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym § 7 pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji. 

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień 
1 Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
2 Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane: 
a) za pomocą Serwisu WWW; 
b) telefonicznie, na numer telefonu Restauracji IE realizującej Zamówienie; 
c) na piśmie, na adres Usługodawcy („Mandala Artur Świerczyński” ul. Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa). 
3 Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. 
4 O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej. 
5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 
6 Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
7 Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione. 
8 Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów. 

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług 
1 Wszelkie reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać: 
a) na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (centrum@indiaexpress.pl) lub 
b) listownie, na adres Usługodawcy („Mandala Artur Świerczyński” ul. Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa). 
2 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 
3 Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 
4 O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji. 

§ 10. Ochrona danych osobowych 
1 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest „Mandala Artur Świerczyński” ul. Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2 Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym Konta i formularzu Zamówienia przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług i realizacji Zamówienia oraz w celu prowadzenia Konta umożliwiającego korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 
3 Podczas rejestracji Użytkownik ma również możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych Usługodawcy, jego kontrahentów oraz podmiotów wchodzących w skład restauracji IE, a także na otrzymywanie informacji o treści marketingowej od Usługodawcy, w tym ofert i promocji dotyczących Usługodawcy, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Usług.
4 Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5 Zasady ochrony prywatności Użytkowników, w tym stosowanych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów 
1 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób: 
1 zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
2 zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą. 
2 Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl. 

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników 
1 Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem indiaexpress.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. 
2 Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski. 
3 Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług: 
1 nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; 
2 nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych; 
3 nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy. 

§ 13. Zmiana Regulaminu 
1 Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są: 
1 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu; 
2 wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej; 
3 wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu; 
4 zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu; 
5 usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych; 
6 przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie. 
2 W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem. 
3 O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta IE. 
4 Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu. 

§ 14. Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności informujemy, że większość naszych dań może zawierać alergeny. Szczegółową informację na temat zawartości alerganów klient może uzyskać w czasie pracy restauracji w godzinach 10.00 – 22.00 u kierownika restauracji IE pod nr tel. 22 428 44 54. 

§ 15. Postanowienia końcowe 
1 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2 Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 


Załącznik nr 1 
Polityka prywatności serwisu indiaexpress.pl 

W serwisie indiaexpress.pl dbamy o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach oraz wykorzystywania plików cookies.

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:
─ "dane osobowe" - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobowy fizycznej (np. imię i nazwisko, adres e-mail);
─ "Usługodawca" lub równoważnie "my" - "Mandala Artur Świerczyński” ul. Emili Plater 9/11, 00-669 Warszawa,
Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://indiaexpress.pl;
Użytkownik - osoba fizyczna, zarówno posiadająca zarejestrowane konto w Serwisie lub Aplikacji, jak i nieposiadająca takiego konta, która przegląda Serwis lub
korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu lub Aplikacji.
 


Dane osobowe w Serwisie 


Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Serwisu jest Mandala Artur Świerczyński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 9/11, tel. 22 428 44 54. Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis nie musi informować nas o swojej tożsamości, ani podawać swoich danych osobowych. Zbieranie danych osobowych w Serwisie może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu (np. w celu rejestracji konta lub podania danych do realizacji zamówienia). W związku z rejestracją (założeniem konta w Serwisie) Użytkownik ma również możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych Usługodawcy, a także na otrzymywanie informacji o treści marketingowej od Usługodawcy, w tym ofert i promocji dotyczących Organizatora, na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu. Aplikacja gromadzi następujące dane dotyczące Użytkownika: adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika, a także podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika, zamówienia posiłku czy skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli utworzyć i prowadzić Twojego konta użytkownika, umożliwić Ci udziału w programach lojalnościowych, zrealizować Twojego zamówienia lub obsłużyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego. Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem. W przypadku podawania danych osobowych połączenia z Serwisem są szyfrowanie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą bezpiecznych certyfikatów https. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za ich pomocą usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, wykraczającymi ponad zwykłe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecana jest ostrożność i korzystanie z oprogramowania (program antywirusowy, firewall) chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, kradzieżą danych i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet. Dane osobowe usunięte przez użytkowników z Aplikacji mogą być w dalszym ciągu przetwarzane przez Usługodawcę, nawet po usunięciu Aplikacji, jeżeli Użytkownik w dalszym ciągu korzysta z konta w systemie Usługodawcy służącego do składania zamówień na odległość (może mieć to miejsce na przykład w sytuacji składania zamówień w IE przy użyciu serwisu www.indiaexpress.pl). WyznaczyliśmyInspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij do nas e-mail na adres: centrum@indiaexpress.pl; zadzwoń pod numer: 22 428 44 54, wyślij list (najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Mandala Artur Świerczyński, ul. Emilii Plater 9/11, 00-669 Warszawa. Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane: Dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika do momentu Twojej rezygnacji z posiadania u nas konta użytkownika (rezygnację możesz złożyć poprzez usunięcie konta (opcja w Twoim koncie dostępna po zalogowaniu), przesłanie do nas wiadomości na adres e- mailcentrum@indiaexpress.pl, przesłanie do nas listu na adres: Mandala Artur Świerczyński, ul. Emilii Plater 9/11, 00-669 Warszawa. Dla celów realizacji Twojego zamówienia – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną (formularz kontaktowy dostępny na stronie), przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami. Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem). Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 14 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami. Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania. Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem. Przysługują Ci ponadto następujące prawa: Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.: kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych; przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu; zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych; przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej: W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić zakres zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji możemy się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, np. poprzez SMS lub MMS). Najłatwiej to zrobić poprzez napisanie do nas na adres email: centrum@indiaexpress.pl Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować się naszym z Inspektorem Ochrony Danych Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych. 

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.


Pliki cookies 

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np. w pamięci komputera). Pliki cookies są zwykle zapisywane przy "wejściu" oraz "wyjściu" z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl. Pliki cookies wykorzystujemy do:
─ optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika;
─ identyfikacji Użytkownika w trakcie trwania sesji w Serwisie (dzięki czemu zalogowany Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować), identyfikacja następuje za przypisanego do niego tzw. hasha, który nie zawiera żadnych danych osobowych;
─ w celach statystycznych (Google Analytics);
─ w celu potwierdzenia, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies (dzięki czemu komunikat nie będzie wyświetlany ponownie 
- do czasu usunięcia plików cookies), 
─ ułatwienia procesu ponownego zamawiania (np. umożliwienie złożenia zamówienia takiego, jak ostatnio lub na taki sam adres, jak ostatnio). 
Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia domyślne popularnych przeglądarek internetowych zwykle akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak całkowicie zablokować pliki cookies albo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o każdym przesłanym pliku cookie. W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ustawień w tym zakresie, należy skorzystać z opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Informacje o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu "Pomoc" przeglądarki
internetowej.


Informacje 

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować do nas pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: centrum@indiaexpress.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny na numer: 22 428 44 54 (koszt połączenia: według stawek operatora osoby nawiązującej połączenie).